دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

نامه در مورد:ارتباط ویژگی های شخصیتی والدین، سبک­های والدگری با خلق و خوی


متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :روانشناسی بالینی

عنوان : ارتباط ویژگی های شخصیتی والدین، سبک­های والدگری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی شهرستان رامیان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته روانشناسی بالینی

عنوان‌:

ارتباط ویژگی های شخصیتی والدین، سبک­های والدگری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی شهرستان رامیان

 

 استاد راهنما:

دکتر علیرضا خلیلیان

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده......................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه............................................................................................................ 3

1-2- بیان مسئله...................................................................................................... 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش‌............................................................................. 7

1-4- اهداف پژوهش.............................................................................................. 8

1-4-1- اهداف کلی............................................................................................... 8

1-4-2- اهداف جزیی............................................................................................. 9

1-5- فرضیه های پژوهش....................................................................................... 9

1-6- تعریف متغیرهای پژوهش............................................................................... 10

1-6-1- تعاریف نظری........................................................................................... 10

1-6-2- تعاریف عملیاتی........................................................................................ 11

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش     

2-1- مقدمه............................................................................................................ 13

2-2- تعریف شخصیت‌............................................................................................ 14

2-3- مکاتب روان شناسی شخصیت......................................................................... 17

2-4- اهمیت شناخت و ارزیابی شخصیت................................................................. 26

2-5- مفهوم تیپ شخصیتی...................................................................................... 26

2-6- تعریف سبک­های فرزندپروری‌........................................................................ 27

2-7- نظریه­های موجود در تربیت کودک................................................................... 27

2-8- نگرش­های فرزند پروری‌................................................................................. 38

2-9- اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن‌...................................................... 39

2-9-1- مزایای فرزندپروری مقتدرانه....................................................................... 40

2-9-2- فرزندپروری مقتدرانه و شایستگی فرزندان................................................... 42

2-10- طبقه اجتماعی و سبک­های فرزندپروری......................................................... 43

2-11- فرهنگ و فرزند پروری‌................................................................................ 44

2-12- جنسیت و فرزندپروری (پیشینه تجربی)......................................................... 45

2-13- تفاوت جنسیتی در والدگری‌......................................................................... 45

2-14- سن والدین و کیفیت فرزندپروری‌................................................................. 47

2-15- فرزندپروری در اسلام.................................................................................. 47

2-16- تعریف خلق و خو‌....................................................................................... 48

2-16-1- مدل­های خلق و خو................................................................................. 51

2-16-2- عوامل مؤثر در خلق و خو........................................................................ 54

2-16-3- خلق و خو و فرزند پروری‌...................................................................... 55

2-17- پیشینه پژوهش............................................................................................. 56

2-17-1- در داخل کشور ...................................................................................... 56

2-17-2- خارج از کشور........................................................................................ 61

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه............................................................................................................ 64

3-2- روش پژوهش................................................................................................ 64

3-2-1- جامعه آماری............................................................................................. 64

3-2-2- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری................................................................... 64

3-2-3- روش گردآوری داده‌ها............................................................................... 65

الف- پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت نئو........................................................ 65

ب- پرسشنامه والدگری الاباما .............................................................................. 67

ج- پرسشنامه خلق وخو و منش کلونینگر............................................................... 67

3-2-4- روش تجزیه و تحلیل داده­ها....................................................................... 68

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­های آماری

4-1- یافته های توصیفی.......................................................................................... 70

4-2- یافته­های استنباطی.......................................................................................... 76

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری‌.................................................................................................... 84

5-2- محدودیت های پژوهش‌................................................................................. 87

5-3- پیشنهادها‌....................................................................................................... 88

منابع........................................................................................................................ 89

الف) منابع فارسی.................................................................................................... 89

ب) منابع لاتین......................................................................................................... 92

ضمائم.......................................................................................................................... 94

چکیده انگلیسی............................................................................................................. 102

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 2-1- مدل خلق و خوی توماس و چس................................................................................................................ 51

جدول 2-2- مدل خلق و خوی ماری روتبارت................................................................................................................ 53

متن کامل در سایت امید فایل 

جدول 4-1- میانگین و انحراف استاندارد واریانس و کم ترین و بیشترین نمره در تیپ های شخصیتی........................................ 70

جدول 4-2- میانگین وانحراف استاندارد‌، واریانس‌، کم ترین و بیشترین نمره در سبک های والدگری......................................... 71

جدول 4-3- میانگین و انحراف استاندارد‌، واریانس‌، کمترین و بیشترین نمره در خلق و خو...................................................... 71

جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد‌، واریانس‌، کم ترین و بیشترین نمره در متغیر جنسیت................................................. 72

جدول 4-5- میانگین وانحراف استاندارد‌، واریانس‌،کمترین نمره و بیشترین نمره در متغیر تحصیلات.......................................... 72

جدول 4-6- میانگین و انحراف استاندارد‌، واریانس‌، کمترین نمره و بیشترین نمره در خرده مقیاسهای والدگری‌......................... 73

جدول 4-7- میانگین و انحراف استاندارد‌، واریانس‌، کم ترین نمره و بیشترین نمره در خرده مقیاسهای تیپ های شخصیتی‌.......... 74

جدول 4-8- میانگین و انحراف استاندارد‌، واریانس‌، کمترین نمره و بیشترین نمره خرده مقیاس های خلق و خو‌........................... 75

جدول 4-9- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس والدگری مثبت با خلق و خو....................................................................... 76

جدول 4-10- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس تنبیه بدنی با خلق خو‌.............................................................................. 76

جدول 4-11- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس مشارکت پدر با خلق و خو‌...................................................................... 77

جدول 4-12- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس اطلاع با خلق و خو‌................................................................................. 77

جدول 4-13- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس اقتدار با خلق و خو‌................................................................................. 78

جدول 4-14- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس نظارت ضعیف با خلق و خو..................................................................... 79

جدول 4-15- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس روان آزرده گرایی با خلق خو‌.................................................................... 79

جدول 4-16- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس برون گرایی با خلق و خو‌.......................................................................... 80

جدول 4-17- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس گشودگی با خلق و خو‌............................................................................ 81

جدول 4-18- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس موافق بودن با خلق و خو‌......................................................................... 81

جدول 4-19- همبستگی پیرسون در خرده مقیاس با وجدان بودن با خلق و خو‌..................................................................... 82

 

 

چکیده

در این پژوهش ارتباط­ی بین ویژگی­های شخصیتی والدین و سبک­های والدگری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی مطالعه شده است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه­ی آماری این تحقیق شامل تمام کودکان پیش دبستانی شهرستان رامیان بودند که از میان آنها ۲۵۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، والدگری آلاباما و خلق و خو و منش کلونینگر استفاده شده است. سپس داده های بدست آمده با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته های پژوهش حاضر مبین این است که تمامی فرضیه های تحقیق تأیید شده­اند و بین ویژگی­های شخصیتی والدین با خلق و خوی کودکان و همچنین سبک­های والدگری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی ارتباط معناداری وجود دارد.

 

واژه­های کلیدی: ویژگی­های شخصیتی، سبک­های والدگری، خلق و خو

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

برای توصیف کودکان از عباراتی مانند لجباز، خجالتی، آسا نگیر، سخت گیر و... استفاده می شود. این طبقه بندی های تصادفی به ویژگی های خلق و خویی اشاره دارد. صفاتی که در موقعیت­های متفاوت ارتباط کودکان با دیگران بروز می کند. هر کودک مشخصات منحصر به فردی دارد. در صورت آگاهی داشتن از مشخصات و تفاوت های او نسبت  به دیگر کودکان و احتمالا والدینش،   می­توان از آ نها برای ارتباط  ساده تر و راحت تر استفاده کرد. خلق و خو مجموع های از خصلت های ذاتی است که کودک را با دنیا ارتباط می دهد و نقشی اساسی و بنیادی در تکامل شخصیت منحصر به فرد کودک دارد. این خصلت ها همچنین چگونگی تعامل کودک با دنیای اطرافش را تعیین می کند. خلق و خو صفاتی پاینده هستند که هیچ وقت صرفاً خوب یا بد نیستند و با توجه به چگونگی بازخورد آنها از محیط کودک آ نها را به صورت خوب یا بد طبقه بندی می کند. (‌ویلیام و همکاران‌، ۲۰۰۲)‌. شو چن ین و شوفنگ چن (۲۰۰۲‌)  ضمن تحقیقی نشان دادند که خلق و خوی کودک عامل مهمی است که بر مشکلات رفتاری و سازگاری مثبت آن ها در سال های اولیه کودک اثر شدیدی دارد. و اینکه خلق و خوی کودک از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد که شخصیت والدین یکی از این عوامل می باشد (‌شهریاری، 1384‌)‌. شخصیت افراد خانواده به ویژه والدین از جمله عناصر مداخله کننده در روابط بین شخصی است. شخصیت، یک سازه ی کلی است که از مجموعه ویژگی­های فردی تشکیل     می­گردد و به سه عامل تفکر، عواطف و رفتارهای بیرونی قابل مشاهده که در تعامل با عناصر محیط ایفای نقش می نماید، اشاره دارد  یکی از مهمترین عوامل محیطی، خانواده است که بعد کارکردی آن در مطالعه های مختلف مورد تامل قرار گرفته است. والدین با رفتارهای خود، آفریننده­ی موقعیت هایی هستند که رفتارهای خاص را در فرزندان برمی انگیزند و یا سرمشق هایی را برای الگوسازی در اختیار آن ها قرار داده و یا به تشویق دسته ی خاصی از رفتارها می پردازند ‌. (جان ویلی و سون، ۲۰۰۵‌)‌. نتایج اغلب تحقیقات حکایت از تاثیر معنادار سبک های والد گری بر عملکرد فرزندان دارد (‌گیکس و سف‌، ۱۹۹۰؛ دارلینگ و استنبرگ‌، ۱۹۹۴؛ جیکوب‌، ۱۹۸۷)‌. به اعتقاد دارلینگ و استنبرگ (۱۹۹۳) سبک های والدگری منظومه ای از نگرش ها در مورد کودک‌، نحوه برقراری ارتباط با کودک‌، روش نگهداری کودک و جو عاطفی حاکم بر فضای رفتاری والدین است‌. مطالعات صورت گرفته در خصوص سبک والدگری متمرکز بر سه محور اساسی می باشند‌. محور اول شامل تحقیقاتی است که به روابط عاطفی فرزند و والدین پرداخته اند‌، محور دوم مطالعاتی هستند که به مبحث رفتار والدین اشاره دارند و نهایتا محور سوم بر نظام نگرشی والدین مبتنی می باشند (‌کلاین و وایت‌، ۱۹۹۶)‌.

1-2- بیان مسئله

ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی در ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻋـﺎدات ادراﻛـﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ آن، ﻋﻤﺪﺗﺎً در آمیگدال، ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس، اﺳـﺘﺮﻳﺎﺗﻮم و ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ ﻗﺮار دارد. در ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ دﻳﮕﺮ، ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ ﺑـﻪ اوﻟـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻳﺠﺎد اوﻟﻴﻦ ﺗﻨﻮع در واﻛﻨﺶ­ﻫﺎی ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺷﺎره دارد. اﺑﻌـﺎد اﺻـﻠﻲ ﺧﻠـﻖ و ﺧـﻮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ آن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺛﺒﺎت ﺑﺴﻴﺎری از وﻳﮋﮔﻲ­ﻫﺎی ﺧﻠﻖ و ﺧﻮﻳﻲ و آﺛﺎر ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﻮاره در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ دوران ﻛـﻮدﻛﻲ ﻣـﻮرد ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ (‌کلونینگر، ۱۹۹۴؛ رتیو و مک کی، ۲۰۰۵؛ نقل علی اکبری دهکردی و همکاران، ۱۳۹۱).

انسان از بدو تولد و حتی قبل از آن مراحل مختلفی را پشت سر می‌گذارد و در هر مرحله با مشکلات و مصائب و مسلماً لذت‌هائی روبه‌رو می‌گردد. کودکان در بدو تولد مانند کاغذ سفیدی هستند که هنوز چیزی بر روی آن نوشته نشده است هر آنچه که ما بر روی آنها بنویسیم، در آینده همان را خواهیم خواند. مؤثرترین دوره در شکل‌گیری شخصیت انسان، سال‌های اولیه عمر اوست و بزرگ‌ترین معلمان او در این دوره والدین می‌باشند. شخصیتِ اجتماعی و فرهنگیِ فرزندان توسط، خانواده، مدرسه، رسانه ها و محیط های اجتماعی دیگر ساخته می شود. یعنی، قاعدتا شکل، فرم و محتویِ هر کدام از این منابع، نسبتا مشابه شکل، فرم و محتویِ شخصیتِ روانی، اجتماعی و هویت فرهنگی جوانان خواهد بود، اما مشخصا این منابع بطور یکسان عمل نکرده و تاثیر یکسانی بر روی افراد جامعه ندارند (زندی، 1385).

در بعضی از افراد، خانواده و در افراد دیگر، مدرسه و در تعدادی دیگر، ممکن است رسانه ها بیشترین تاثیر را داشته باشند. اما، همانطوری که تحقیقات نشان می دهند، بیشترین تأثیر در روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری انسان، در نتیجه، شخصیت روانی و فرهنگی او تا قبل از 6 سالگی پایه ریزی می شود و این زمان را انسان بیشتر در خانواده می گذراند (تجلی و لطفیان، 1387‌).

شخصیت افراد خانواده به ویژه والدین از جمله عناصر مداخله کننده در روابط بین شخصی است.  شخصیت، یک سازه ی کلی است که از مجموعه ویژگی های فردی تشکیل می گردد و به سه عامل تفکر، عواطف و رفتارهای بیرونی قابل مشاهده که در تعامل با عناصر محیط ایفای نقش می نماید، اشاره دارد. یکی از مهمترین عوامل محیطی، خانواده است که بعد کارکردی آن در مطالعه های مختلف مورد تامل قرار گرفته است. والدین با رفتارهای خود، آفریننده‏ی موقعیت هایی هستند که رفتارهای خاص را در فرزندان برمی انگیزند و یا سرمشق هایی را برای الگوسازی در اختیار آن ها قرار داده و یا به تشویق دسته ی خاصی از رفتارها می پردازند (پروین و سروان، 2005).

در مواقعی که خانواده بتواند با روابط آموزشی صحیح، فرزند را به سمت خود جذب کند، تاثیر نیروهای دیگر حتی در صورتی که مخالف با فرهنگ رایج خانواده باشند، به حداقل خواهد رسید، و در صورت موافقت نیز تشدید خواهد شد. در صورتیکه خانواده با روابط ناصحیح خود نقش دافعه را نسبت به فرزند داشته باشد، طبیعتا، منابعِ دیگر که ارتباط ای بهتر و آموزشی تر از خانواده ایجاد کنند، می توانند بر روی چگونگی شخصیتِ روانی، اجتماعی و فرهنگی فرزندان اثر بسزایی داشته باشند (کوروش نیا و لطفیان، 1386). از منظری دیگر، در صورتیکه رابطه خانواده، ارتباط ای بر اساس دمکراسی و آزادی باشد، اولا؛ فرزند بیشتر به سمت خانواده تمایل نشان خواهد داد و ثانیا؛ جنبه اجتماعی شدن او بیشتر تقویت شده و وی نقش فعال تری را در جامعه ایفا می کند. در غیر اینصورت غالبا دیده شده که فرد منزوی بوده و با محیط اطراف خود منفعلانه بر خورد خواهد کرد. رابطه والدین اعم از آموزشی یا غیرآموزشی با فرزندان، ارتباط ای یکسان و بر طبق یک الگو و مدل خاصی نیست (جلالی مقدم، 1386).

بر اساس تحقیقی در فرانسه، این مدل ها در ارتباط با طبقه اجتماعی خانواده ها می باشند (ژیفو لوواسور، 1995). به گفته کاستلان یک مدل فرزند پروری در همه خانواده ها وجود ندارد. بلکه به تعداد خانواده ها، تعداد روش های فرزند پروری وجود دارد. با توجه به اینکه والدین تشکیل دهنده اصلی و اولیه هر کانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده، شکل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می کند. طبیعتا، فرزندان نیز نسبت به کنش­های والدین، واکنش نشان می دهند. این واکنش ها در طی گذر زمان در شکل شخصیت آنان انعکاس می­یابد. یعنی حرکت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز و به اجرا گذاشته می شود. حرکت والدین تحت تاثیر جهان بینی یا سرمایه های فرهنگی آنان می باشد.در مورد فعالیت اجتماعی کردن کودکان، مدل های متفاوتی وجود دارد (زارع و سامانی، 1387).

بامریند (‌۱۹۹۱‌) با انجام پژوهشی درباره 150 کودک 4 ساله، که در دوره آمادگی پیش دبستانی ثبت نام کرده بودند، والدین آنها را به سه گروه مختلف به شرح زیر تقسیم می کند: گروه اول، والدینی هستند که فرزندان خود را مجبور به اطاعت کورکورانه می کنند. این گروه، فرزندان خود را محدود کرده، اختیار و آزادی کمتری به آنها می دهند و معتقدند که رفتار کودکان بایستی زیر نظر آنان باشد. در نتیجه، ضوابط رفتاری آنها انعطاف پذیر نبوده و یک جانبه است، و گاهی اوقات برای اجرای همان ضوابط رفتاری، کودکان را تنبیه می کنند. گروه دوم، والدینی هستند که با فرزندان خود با اقتدار رفتار کرده، ولی بر عکس گروه اول معتقد به انعطاف پذیری در رفتارند. به فرزندان خود فرصت  می­دهند تا در صورت لزوم اعتراض کنند و تربیت خاصی را با دلیل به آنها تفهیم می کنند. گروه سوم، والدینی هستند که نسبت به رفتار فرزندان تحمل پذیرند و در برابر اعمال خلاف، چشم پوشی می کنند. این والدین، معیارهای مشخصی را جهت رفتار کودکان در نظر می گیرند و سایر رفتار آنان را با دیده اغماض می نگرند، جز رفتارهائی که باعث صدمه و آسیب بدنی به آنها می شود (صادقی و همکاران، 1388).

با توجه به موارد فوق و اهمیت مطالعه ارتباط متغیرهای گوناگون موثر در شکل گیری خلق و خوی کودکان که ویژگی شخصیتی آنان را در آینده شکل خواهد داد، کودکانی که آینده سازان هر کشوری  بوده و بار مسولیت های فردی و اجتماعی را بر دوش خواهند کشید، نیاز به کشف روابطی که موفقیت و یا عدم آن را در آنها رقم خواهد زد، مهم می نماید. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال است که آیا بین ویژگی های شخصیتی والدین و سبک های والدگری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی ارتباط وجود دارد؟


1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش‌

خانواده یک نظام اجتماعی و از ارکان جامعه را به نوعی کوچکترین سلول اجتماعی می باشد که از مناسبات قانونی و شرعی بین زن و شوهر تشکیل می گردد و وظیفه والدین مراقبت از فرزندان و تربیت آنها، برقراری ارتباطات سالم اعضای خانواده با هم و کمک به استقلال کودکان می باشد. (فرهادی، 1384)خلق و خو اصطلاحی است که برای بیان تفاوت های فردی در مهار تها و عادات ادراکی به کار می رود و مراکز تنظیم آن، عمدتاً در آمیگدال، هیپوتالاموس، استریاتوم و بخش های، دیگر سیستم لیمبیک قرار دارد‌ (کلونینگر، 1994‌). در تعریفی دیگر، خلق و خو به اولین تغییرات و ایجاد اولین تنوع در واکنش های هیجانی اشاره دارد. ابعاد اصلی خلق و خو و مناسب ترین وسیله برای سنجش آن همچنان مورد بحث است. با این وجود ثبات بسیاری از ویژگی های خلق و خویی و آثار نیرومند عوامل ژنتیکی و محیطی همواره در پژوهش های مربوط به اختلالات روانپزشکی دوران کودکی مورد تأکید قرار گرفته است (رتیو و مک کی‌، 2005‌). درحالیکه برخی پژوهشگران بر محیط (کیریوس و پرایر‌، 1990‌) استرس موجود در محیط زندگی(لوویس و اولسون‌، 2011‌) واکنش و رفتار مادران (‌ایزنبرگ و فیبس‌، 1994‌)  جنسیت، طبقه اجتماعی، عوامل فرهنگی و عوامل‌، اخلاقی (پرایر، 1992)  را در بروز خلق و خو مؤثر می دانند، برخی هم به نقش عواملی همچون وزن در هنگام تولد(شریدر و توبی‌، 1989‌) و عوامل ژنتیکی (‌پلایمن و رووه‌، 1977‌)  تا 60 درصد (ورویج، زیش، مدلند، گوردون، بنیامین، نیهالت و همکاران، 2010)  اشاره می­کنند.

در هر حال خلق و خو، چه ارثی باشد و چه در اثر عوامل محیطی ایجاد شده باشد، می­تواند بر سازگاری اجتماعی (‌مابلی و پالیس، 1991‌)  ایجاد رفتار پرخاشگرانه (‌اشمک و پاستکا‌، 1991‌) و حتی مسائل شناختی(‌ساکیمورا، دانگ، بالارد و هنسن، 2008؛ بوستروم‌، بروبرگ و هوانگ 2010‌) تأثیر بگذارد‌. در پژوهش های مختلف به ارتباط و اهمیت ارتباط شخصیت والدین و والدگری اشاره شده‌ است. رجبی دماوندی و همکاران (1388)، پژوهشی با عنوان  رابطه ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در والدین کودکان با اختلال های گستره اوتیسم انجام دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد بین ویژگی های شخصیتی ثبات هیجانی، مسئولیت پذیری وخستگی ناپذیری با راهبردهای مسئله محور و نیز بین ویژگی شخصیتی جامعه پذیری با راهبردهای هیجان محور در مادران ارتباط معنادار وجود دارد. بین راهبردهای رویارویی پدران و مادران کودکان با اختلال های گستره درخودماندگی تفاوت معنادار وجود ندارد. بین ویژگی های شخصیتی جامعه پذیری، تفکر ابتکاری و خستگی ناپذیری در پدران و مادران کودکان با اختلال های گستره درخودماندگی تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین این پژوهش ضرورت بررسی ویژگی های شخصیتی و راهبردهای رویارویی والدین کودکان با اختلال گستره اوتیسم و نیز اهمیت آنها را برای شناخت هرچه بیشتر والدین و تدوین برنامه های درمانی مناسب مطرح می کند.

روستا و سامانی(1389)، در مطالعه ای با عنوان ارتباط ابعاد والدگری و خودگسستگی به این نتیجه رسیدند که سبک والدگری والدین عامل موثر در تعیین میزان احساس خودگسستگی نوجوانان از ایده آل ها و بایسته ها می باشد. این محققان در مطالعه خود نشان دادند که والدگری مثبت، مشارکت پدر و فهم مشترک میان اعضای خانواده موجب کاهش احساس خودگسستگی در نوجوانان می گردد و از طرف دیگر تنبیه بدنی، نظارت ضعیف و اعمال اقتدار باعث افزایش خودگسستگی نزد نوجوانان  می­شود‌. خصوصیات شخصیتی در حقیقت به عنوان محرکهای خلق وخو برای دستیابی به هدف تلقی می­شوند‌. به این معنی که این خصوصیات انسان را مستعد رفتارهای مختلف در موقعیت های خاص می­نماید (کالگوری، 2000). نتایج این پژوهش می تواند برای والدین‌،مربیان و... که مسئول تعلیم و تربیت کودکان هستند الهام بخش باشد و به احساسات و نیازهای کودکان توجه نمود ودرزمینه کمک به والدین برای اشنا شدن با سبکهای والدگری مناسب برای داشتن فرزندانی با خلق و خوی مناسب گام مفید بردارد‌،علاوه بر این نتایج این تحقیقات میتواند راه گشایی باشد برای پژوهشگران و دانشجویان روانشناسی که در این زمینه به تحقیق خواهند پرداخت‌.

1-4- اهداف پژوهش‌

1-4-1- اهداف کلی

1) مطالعه ارتباط بین ویژگی های شخصیتی والدین و سبک های والدگری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی

2) ارائه راهکار و رهنمود ها به دست اندرکاران.

1-4-2- اهداف جزیی

۱. مطالعه ارتباط بین ویژگی روان آزرده خویی والدین با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی.

۲. مطالعه ارتباط بین ویژگی برون گرایی با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی.

۳. مطالعه ارتباط بین ویژگی انعطاف پذیری والدین با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی.

۴. مطالعه ارتباط بین ویژگی توافق پذیری والدین با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی.

۵. مطالعه ارتباط بین ویژگی با وجدان بودن والدین با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی.

۶. مطالعه ارتباط بین سبک های والدگری کارآمد با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی.

۷. مطالعه ارتباط بین سبکهای والدگری ناکارامد با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی.

1-5- فرضیه های پژوهش

۱. بین سبک های والدگری کارآمد با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی ارتباط وجود دارد.

۲. بین تنبیه بدنی  با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی ارتباط وجود دارد.

۳. بین مشارکت پدر و خلق و خو کودک ارتباط وجود دارد.

۴. بین اطلاع والدین و خلق و خو کودک ارتباط وجود دارد.

۵. بین اقتدار والدین وخلق و خو کودک ارتباط وجود دارد.

۶‌. بین نظارت ضعیف والدین و خلق و خو کودک ارتباط وجود دارد‌.

۷. بین ویژگی روان آزرده خویی والدین با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی ارتباط وجود دارد.

۸. بین ویژگی برون گرایی  با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی ارتباط وجود دارد.

۹. بین ویژگی انعطاف پذیری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی ارتباط وجود دارد.