دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

نامه:مطالعه سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از


متن کامل در سایت امید فایل 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

گرایش :مدیریت برنامه ریزی آموزشی

عنوان : مطالعه سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلمان مقطع ابتدائی دخترانه

61009

دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

ارتباط بین صفات شخصیت و رویکرد یادگیری با سلامت روانی و شادکامی دانشجویان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان : تعیین ارتباط بین صفات شخصیت و رویکرد یادگیری با سلامت روانی و شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات مازندران

متن کامل در سایت امید فایل 

61005

دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

درباره:تاثیر آموزش درس مطالعات اجتماعی بر رشد اجتماعی دانش آموزان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :برنامه ریزی آموزشی

متن کامل در سایت امید فایل 

عنوان : تاثیر آموزش درس مطالعات اجتماعی بر رشد اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدائی شهر بابل

60991

دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

ارشد:تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

متن کامل در سایت امید فایل 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :برنامه ریزی آموزشی

عنوان : تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر مبنای مولفه‌های حقوق شهروندی

60985

دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

ارشد:نقش تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی و کمال گرایی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش

متن کامل در سایت امید فایل 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :روانشناسی بالینی

عنوان : نقش تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی و کمال گرایی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش­ آموزان پسر سال سوم دبیرستان شهرستان  بابلسر در سال تحصیلی 94-1393

60981

دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

نامه:تأثیر نرم افزارهای چند رسانه‌ای بر یادگیری درس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت آموزشی

متن کامل در سایت امید فایل 

عنوان : تأثیر نرم افزارهای چند رسانه‌ای بر یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرستان قائم‌شهر

60973

دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

نامه:مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

متن کامل در سایت امید فایل 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت آموزشی

عنوان : مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

60967

دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

ارشد:مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در

متن کامل در سایت امید فایل 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت آموزشی

عنوان : مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار

60963

دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

نامه:مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی با اعتماد سازمانی در

متن کامل در سایت امید فایل 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

عنوان : مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه

60916