دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

ارشد:ارتباط بین سطح خودکارآمدی با هوش هیجانی، معنوی و اجتماعی مدیران


متن کامل در سایت امید فایل 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت آموزشی

عنوان : ارتباط بین سطح خودکارآمدی با هوش هیجانی، معنوی و اجتماعی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ساری 93-1392 

61184

دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

نامه:مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی با اعتماد سازمانی در

متن کامل در سایت امید فایل 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

عنوان : مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه

60916

دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

ارشد : ارتباط هوش هیجانی و استرس شغلی با تاب آوری و شادکامی در

متن کامل در سایت امید فایل 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مشاوره

عنوان : ارتباط هوش هیجانی و استرس شغلی با تاب آوری و شادکامی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

55049

دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

نامه:مطالعه مقایسه بین هوش هیجانی، هوش معنوی ،حمایت اجتماعی در پیشرفت تحصیلی بین دانشجویان دانشگاه

متن کامل در سایت امید فایل 

 دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه مقایسه بین هوش هیجانی، هوش معنوی ،حمایت اجتماعی در پیشرفت تحصیلی بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

54671

دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

نامه ارشد:مطالعه اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی

متن کامل در سایت امید فایل 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : مطالعه اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93-92

52717